DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA (Spain)
DFA administruje historycznym terytorium Alava, kieruje między innymi “rozwojem gospodarczym i równowagą terytorialną” oraz “promocją zatrudnienia, handlu i turystyki”.
Jedną z 10 osi „Planu strategicznego 2015-2019” jest postęp w równowadze terytorialnej, co oznacza zmniejszenie różnic między obszarami miejskimi i wiejskimi w rozwoju gospodarczym.
W tym celu, DFA ustanowił wiele celów strategicznych i programów dotyczących wspierania innowacji i wzrostu gospodarczego obszarów wiejskich, które stanowią 95% terytorium Alava.
DFA jest koordynatorem projektu TransForm@.


VIRTUAL CAMPUS Lda (Portugal)
Virtual Campusto zajmuje się rozwojem, szkoleniami i doradztwem dla MŚP w zakresie systemów informatycznych oraz Technologii Enhanced Learning (TEL). Jego wizją jest aktywna promocja rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, poprzez wspieranie podmiotów publicznych i prywatnych w procesie projektowania i opracowywania strategii i projektów, które prowadzą do zwiększenia korzyści społecznych.
Wirtualny Kampus z powodzeniem tworzy multimedialne e-learningowe materiały dla różnych platform (komputerów, telefonów, tabletów), środowisk (online, samodzielnych) i celów (szkolenia zawodowe, dla służb ratowniczych, szkolnictwa wyższego, szkół średnich). Obecnie koncentruje się na wykorzystaniu gier edukacyjnych oraz wirtualnych środowisk w edukacji i szkoleniach.


INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT (Greece)
IED jest greckim NGO działającym na rzecz wspierania innowacji i wzmacniania ducha przedsiębiorczości. Dzięki uznaniu przedsiębiorczości jako kluczowego czynnika rozwoju i spójności społeczeństw, rozwija badania i dostarcza innowacyjne rozwiązania, które ułatwiają rozwój przedsiębiorczości i promowanie zatrudnienia.
IED przyjmuje antropocentryczne podejście i współpracuje z społecznymi, naukowymi i biznesowymi partnerami z Grecji i zagranicy, działającymi w celu tworzenia i transferowania know-how, promowania kultury przedsiębiorczości i zwiększania efektywności i rentowności przedsiębiorstw.
To organizacja specjalizująca się w przedsiębiorczości, edukacji i szkoleniach, zatrudnieniu i włączaniu społecznym, rozwoju regionalnym, e-learningu, dla osób młodych i MŚP.


MEDIA CREATIVA 2020 (Spain)
MC 2020 jest efektem ponad 20 lat doświadczeń, wyzwań i wiedzy interdyscyplinarnego zespołu dzielącego wspólną pasję: innowacje w edukacji.
Na MC2020 wnosi wartość do przestrzeni uczenia się, badań, projektowania i rozwijania ofert szkoleniowych, inspirowany innowacyjnymi metodami dydaktycznymi oraz metodologiami: storytelling (w tym opowieści cyfrowe), rozwiązywania problemów, szkolenia, grywalizacja, naukę poprzez gry, itd. Patrząc dna korzyści z potencjału oferowanego przez nowe technologie, MC 2020 używa aplikacji, gier, webinariów, uczenia mobilnego…
Jakość tego, co MC 2020 opiera się na wiedzy o rzeczywistości, w której się porusza i na słuchaniu potrzeb użytkowników. W tym celu opracowuje studia, analizy potrzeb szkoleniowych, projektuje i dostarcza kursy za pośrednictwem własnego kampusu (campus-creative.com) oraz organizuje warsztaty i konferencje, zawsze poszukuje interesującej oferty.
Jest to świat pełen możliwości …studiów, projektów, łączenia, wymiany.


CVO Antwerpen (Belgium)
CVO Antwerpen jest jednym z największych Centrum Edukacji Dorosłych certyfikowanym i finansowanym przez Rząd Flamandzki. Organizuje ponad 950 kursów rocznie skoncentrowanych wokół: kursów dla imigrantów, formalnym kształceniu zawodowym na poziomie szkolnictwa średniego, wyższego kształcenia zawodowego, kursów językowych, szkoleń z przedsiębiorczości.
CVO Antwerpen jest liderem we wprowadzaniu różnych rodzajów kształcenia na odległość z wykorzystaniem platformy e-learningowej, tworzeniu materiałów interaktywnych, multimedialnych i wideo, oprogramowaniu społecznym, zautomatyzowanych ewaluacji, uczeniu mobilnym…. Jednocześnie, główne obszary oferują otwarte centrum nauki, prowadząc wsparcie doradcze, samodzielną naukę, konsulting, indywidualne i grupowe nauczanie.


FOUNDATION “MALOPOLSKA CHAMBER OF LOCAL GOVERNMENT” (Poland)
Działalność Fundacji MIS jest zorientowana na: transferowaniu know-how pomiędzy profesjonalistami, organizacjami reprezentującymi sektor publiczny, prywatny i społeczny, promocji współpracy międzysektorowej, doskonaleniu I rozwijaniu umiejętności i kompetencji osób i organizacji; promowaniu przedsiębiorczości I innowacyjności; wspieraniu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw społecznych; promowaniu i wymianie dobrych praktyk zarządczych.
Fundacja jest aktywna na następujących polach: usługi konsultingowe i doradcze, realizacja regionalnych, krajowych i międzynarodowych projektów; działalność badawcza; szkolenia, konferencje, seminaria i warsztaty.